Wrap-Up - AWS Summit 2015 - theCUBE

Intro - AWS Summit 2015 with John Furrier, Marc Farley & David Floyer. @theCUBE #AWSSummit